INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS® (IBLCE) OPINIA DORADCZA ODNOŚNIE FRENULOTOMII

IBLCE otrzymało zapytania, czy stosowne jest, aby Konsultanci Laktacyjni IBCLC wykonywali zabiegi frenulotomii. Jako że jest powszechną praktyką, by rady certyfikujące wypowiadały się w istotnych kwestiach, IBLCE wydaje opinię doradczą w tej sprawie.

Frenulotomia jest zabiegiem chirurgicznym mającym zaradzić fizycznej sytuacji, w której warga lub język mają ograniczony zakres ruchu. W terapii zbyt krótkiego wędzidełka podjęzykowego lub ankyloglosji tkanka pod językiem jest nacinana, aby złagodzić symptomy mogące utrudnić karmienie piersią. Frenulotomie są z reguły wykonywane przez dyplomowanych pracowników ochrony zdrowia. Frenulotomia nie jest zawarta w Zakresie Praktyki lub Kompetencjach Klinicznych dla Praktyki Konsultanta Laktacyjnego IBCLC. Zakres Praktyki stwierdza, że certyfikowani Konsultanci Laktacyjni IBCLC mają obowiązek utrzymywać wysoki standard zawodu Konsultanta Laktacyjnego poprzez “pracę w ramach systemu prawnego obowiązującego w danym geopolitycznym regionie lub miejscu.” W związku z tym frenulotomia nie jest procedurą, do wykonywania której certyfikowani Konsultanci Laktacyjni IBCLC są upoważnieni, chyba że posiadają oni osobne uprawnienia, które w danej jurysdykcji dają im prawo do wykonywania frenulotomii. Jednakże IBLCE nie może zakazywać wykonywania frenulotomii tam, gdzie taki zabieg jest dozwolony dla pracowników działających na terenie konkretnego kraju lub konkretnej jurysdykcji. Na tej podstawie powstało pytanie, czy wykonywanie frenulotomii będzie podlegało działaniom dyscyplinarnym w ramach Kodeksu Profesjonalnego Postępowania IBLCE.

Zważywszy na złożoność tej kwestii, wynikającą z: poważnej natury omawianej kwestii, potencjalnych konsekwencji oraz faktu, że Konsultanci Laktacyjni certyfikowani przez IBLCE działają na całym świecie, IBLCE zbadało sprawę i poprosiło o wskazówki właściwych profesjonalistów i prawodawców. Np. w USA frenulotomie muszą być wykonywane przez dyplowmowanych pracowników ochrony zdrowia. Również w Wielkiej Brytanii IBLCE otrzymało ostatnio wytyczne na piśmie z Ministerstwa Zdrowia, w których stwierdza się, że frenulotomie powinny być wykonywane przez dyplowmowanych pracowników ochrony zdrowia przeszkolonych w tej materii. Dokonywanie przez IBLCE przeglądu porządków prawnych wszystkich krajów lub jurysdykcji, na terenie których działają Konsultanci Laktacyjni certyfikowani przez IBLCE, nie ma praktycznego uzasadnienia. IBLCE nie może również wydać uniwersalnego oświadczenia dotyczącego dopuszczalności wykonywania takich procedur przez wszystkich Konsultantów Laktacyjnych certyfikowanych przez IBLCE na świecie, z uwagi na potencjalną różnorodność porządków prawnych i przepisów różnych krajów i jurysdykcji.

Zatem okeślenie dopuszczalności wykonywania frenulotomii przez Konsultanta Laktacyjnego IBCLC zależne jest od tego, czy Konsultant ten otrzymał oficjalną licencję, przeskolenie i/lub zezwolenie na wykonywanie frenulotomii od władz odpowiedzialnch za ochronę zdrowia w danym kraju lub na terenie danej jurysdykcji. Nie jest to kwestia podlegająca działaniom dyscyplinarnym w ze strony IBLCE, chyba że praktyka ta jest niedozwolona lub zabroniona w danym kraju lub na terenie danej jurysdykcji. Jeśli Konsultanci Laktacyjni certyfikowani przez IBLCE nie posiadają zezwolenia na wykonywanie tej praktyki w danym kraju lub na terenie danej jurysdykcji, wówczas czynności te mogą być uzane za przekroczenie Zakresu Praktyki i mogą podlegać zaskarżeniu w ramach Kodeksu Profesjonalnego Postępowania IBLCE.

Jeśli taka skarga wpłynie, IBLCE będzie oczekiwało dostarczenia informacji o legalności i dopuszczalności tej procedury w danym kraju lub na terenie danej jurysdykcji. Każda skarga w tej kwestii musi dokładnie spełnić wymagania zawarte w Kodeksie Profesjonalnego Postępowania IBLCE i procedurach towarzyszących. Pytania można kierować do Międzynarodowego Biura IBLCE na international@iblce.org.