Koalicja na Rzecz Karmienia Piersią

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, kilkanaście stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w obszarze karmienia piersią utworzyło Koalicję na Rzecz Karmienia Piersią. Mamy wspólne cele statutowe, dlatego zdecydowaliśmy się zjednoczyć siły, aby lobbować przede wszystkim na rzecz zmian legislacyjnych oraz egzekwowania w Polsce istniejącego już prawa w zakresie karmienia naturalnego, zgodnego z postulatami Światowej Organizacji Zdrowia.

W skład Koalicji na rzecz Promocji Karmienia Piersią weszły:

 • Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych
 • Centrum Nauki o Laktacji
 • Fundacja Bank Mleka Kobiecego
 • Fundacja Mlekiem Mamy
 • Fundacja Opieki Okołoporodowej
 • Fundacja Rodzić po Ludzku
 • Fundacja Specjaliści Dzieciom
 • Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią
 • La Leche League
 • Mlekoteka
 • Stowarzyszenie Doula w Polsce
 • Stowarzyszenie Małyssak
 • Stowarzyszenie rodziców i położnych Dobrze Urodzeni
 • Stowarzyszenie Ochrony, Promocji i Wsparcia Karmienia Piersią

Cel Koalicji

Zwiększenie odsetka dzieci karmionych wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia i karmionych piersią w okresie wprowadzania żywności uzupełniającej w pierwszym i drugim roku życia (zgodnie z rekomendacjami WHO i Narodowym Programem Zdrowia).

Żeby możliwa była realizacja w/w celów, uważamy, że potrzebne jest:

 1. Stworzenie rządowego programu ochrony, promocji i wsparcia karmienia piersią jako profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem stanowisk organizacji pozarządowych skupionych w Koalicji.
 2. Powołanie zespołu przy Ministrze Zdrowia do opracowania w/w programu, powołanie organu koordynującego: Krajowego Komitetu ds. Karmienia Piersią lub Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Karmienia Piersią.
 3. Zabezpieczenie środków finansowych na realizację w/w programu.

Obszary do działania

 1. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności personelu medycznego.
 2. Organizacja opieki w podmiotach leczniczych szpitalnych i pozaszpitalnych.
 3. Trójstopniowy system opieki laktacyjnej.
 4. Edukacja rodziców i całego społeczeństwa w zakresie wiedzy o karmieniu piersią oraz praw z nim powiązanych.
 5. Organizacja opieki nad dzieckiem w okresie karmienia piersią.
 6. Przestrzeganie istniejących praw powiązanych z karmieniem piersią.
 7. Ograniczenie wydatków systemowych na zakup preparatów mlekozastępczych oraz ograniczenie wpływów marketingowych firm produkujących te preparaty na decyzje rodziców i personelu medycznego – dążenie do pełnego wdrożenia i upowszechnienia Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece wraz z następującymi po nim rezolucjami WHA (Kodeks WHO).
 8. Żywienie niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych takich jak: pandemia, wojna, napływ uchodźców wojennych i innych, z ochroną karmienia piersią.

I Szczyt Koalicji na Rzecz Karmienia Piersią

30 września 2022 r.

Program