Konsultanci IBCLC

Konsultanci IBCLC

Międzynarodowi Dyplomowani Konsultanci Laktacyjni – International Breastfeeding Certified Lactation Consultant (IBCLC) posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności przy wspieraniu kobiet karmiących potwierdzoną międzynarodowym egzaminem po zdaniu którego otrzymują certyfikat. Jest on ważny pięć lat, po tym czasie egzamin trzeba zdawać ponownie lub można się „recertyfikować” udowadniając swoją aktywność w zdobywaniu aktualnej wiedzy poprzez uzbieranie odpowiedniej ilości punktów edukacyjnych (CERP). Najpóźniej po 10 latach od uzyskania pierwszego certyfikatu wszyscy konsultanci IBCLC muszą zdawać ponownie egzamin. Pochodząca z najnowszych badań naukowych wiedza o laktacji pozwala konsultantom IBCLC skuteczniej pomagać karmiącym kobietom w rozwiązywaniu ich problemów laktacyjnych. Na całym świecie Konsultanci IBCLC pracują w placówkach służby zdrowia, poradniach laktacyjnych, punktach konsultacyjnych służąc swoją pomocą już kobietom w ciąży, świeżo upieczonym rodzicom a także wspomagają fachową radą mamy karmiące swoje dzieci w późniejszych miesiącach życia. W swojej pracy kierują się Kodeksem Profesjonalnego Postępowania dla Konsultantów Laktacyjnych IBCLC.

Kto może korzystać z pracy Konsultanów IBCLC?

Posiadanie Dyplomu Konsultanta Laktacyjnego przyznawanego przez Międzynarodową Radę jest potwierdzeniem posiadanych umiejętności, przynoszącym korzyść:

 • społeczeństwu (matkom, dzieciom, rodzinom),
 • specjalistom w dziedzinie laktacji,
 • instytucjom, w których konsultanci są zatrudnieni.
Korzyści dla matek i dzieci

Podstawowym celem Międzynarodowej Rady Dyplomowej jest działanie na rzecz społeczeństwa przez określenie standardów wymaganych w zawodzie konsultanta laktacyjnego. Matki mają pewność, że osoba posiadająca dyplom IBCLC może zapewnić konkretną pomoc w karmieniu piersią oraz fachowe podejście do problemów związanych z laktacją.

Korzyści dla Konsultantów Laktacyjnych

Konsultanci IBCLC spotykają się z dużym uznaniem. Mają oni takie możliwości rozwoju zawodowego, których nie posiadają inni specjaliści bez Dyplomu Rady. Istnieje wiele miejsc, gdzie dyplomowani konsultanci mogą być zatrudniani. Mogą oni pracować w szpitalach, programach żywieniowych, poradniach laktacyjnych, w grupach środowiskowych oraz w ramach prywatnej praktyki. Ich kompetencje doceniane są na szczeblu zawodowym i rządowym.

Korzyści dla placówek służby zdrowia

Wiele placówek służby zdrowia jest zainteresowanych podnoszeniem poziomu opieki nad matkami karmiącymi. Zdobycie dyplomu Rady motywuje pracowników do poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie laktacji. Konsultanci IBCLC mają idealne kwalifikacje aby:

 • zapewnić doskonałą opiekę nad matkami karmiącymi,
 • wprowadzić prawidłowe zasady postępowania w karmieniu piersią zgodne z najnowszymi rekomendacjami i wiedzą,
 • poszerzyć wiedzę i umiejętności laktacyjne personelu medycznego,
 • pomóc w przygotowaniu placówki do tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku,
 • konsultant laktacyjny był częścią zespołu czuwającego nad matką i dzieckiem.
Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych IBLCE
 • ustala normy chroniące matki i dzieci,
 • ocenia kompetencje zawodowe,
 • umożliwia stwierdzenie wymaganych umiejętności,
 • motywuje pracowników służby zdrowia do poszerzania wiedzy w dziedzinie karmienia piersią,
 • wskazuje, że umiejętności w pomocy laktacyjnej są potrzebne w wielu zawodach,
 • podnosi poziom opieki nad matkami karmiącymi,
 • jest inicjatorem powstania zawodu konsultanta laktacyjnego,
 • chroni, propaguje i wspiera karmienie piersią na całym świecie.

IBLCE (iblcewww.iblce.org) jest korporacją non-profit założoną w 1984 roku. Powołano ją w celu upowszechnienia informacji o zawodzie konsultanta laktacyjnego i możliwościach uzyskania dyplomu. Kandydaci muszą spełniać wymagane kryteria i zdać egzamin dyplomowy. Egzamin odbywa się co roku w kilkunastu językach, w wielu miejscach. IBLCE jest w pełni akredytowane przy Amerykańskiej Krajowej Komisji Agencji Dyplomowych (NCCA), instytucji, która ustanawia surowe normy dla organizacji przyznających dyplomy.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Konsultantów Laktacyjnych ILCA (www.ilca.org) jest ogólnoświatowym stowarzyszeniem pracowników ochrony zdrowia, specjalizujących się w karmieniu piersią.

ELACTA to stowarzyszenie europejskich konsultantów laktacyjnych IBCLC (www.elacta.eu).

Zarówno ILCA jak i ELACTA uznają egzamin IBLCE jako zawodowe kwalifikacje dla konsultantów laktacyjnych. ILCA, ELACTA oraz IBLCE działają niezależnie od siebie.

W Polsce konsultanci laktacyjni zrzeszeni są w Polskim Towarzystwie Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

Więcej informacji w języku polskim o egzaminie na IBCLC, kwalifikacji kandydatków, potrzebnych dokumentach, terminach można znaleźć na stronie www.iblce.org/polish-2/.

Koordynatorką działań IBLCE w Polsce jest Malwina Okrzesik, IBCLC (poland@iblce.org), tel. 502 127 588.

Jak powstaje egzamin?

Projekt egzaminu uaktualniony w 1994 r. został opracowany przez Amerykańską Komisję Agencji Dyplomowych, przy której IBLCE jest akredytowana:

 • grupa ekspertów opracowuje obszerną listę zagadnień związanych z laktacją,
 • konsultanci IBCLC z całego świata określają każdy problem pod względem częstotliwości występowania i sposobów ich rozwiązywania,
 • dane te wykorzystywane są przy tworzeniu listy pytań egzaminacyjnych.

Każdego roku Międzynarodowa Rada Egzaminatorów (reprezentując różne dziedziny wiedzy) przygotowuje egzamin oparty na bazie starych i nowych pytań dostarczonych przez ekspertów. Pytania są w formie testu wielokrotnego wyboru i mają odniesienie do najnowszej literatury naukowej. 25% pytań opartych jest na przeźroczach klinicznych, pokazywanych w trakcie egzaminu. Ostateczna wersja przechodzi przez szereg korekt zanim zostanie zatwierdzona i przetłumaczona na inne języki.

Recertyfikacja

Recertyfikacja