Regulamin zakupu udziału w konferencjach/warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych poprzez stronę internetową

DEFINICJE

 1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin zakupu udziału w konferencjach/warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, poprzez stronę internetową Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
 2. „Strona” – oznacza stronę internetową, której administratorem jest Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.
 3. „Sprzedawca” – Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych ul. Matejki 14/3a; 44-100 Gliwice; NIP: 631-262-28-03.
 4. „Uczestnik” – osoba korzystająca ze Strony celem zakupu uczestnictwa w konferencji/warsztacie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Uczestników udziału w konferencji/warsztatu za pośrednictwem Strony.
 2. Każdy Uczestnik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem konferencji/warsztatu za pośrednictwem Strony.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI/WARSZTACIE

 1. Zgłoszenie udziału w konferencji/warsztacie następuje poprzez złożenie ( przesłanie), za pomocą Strony, formularza zgłoszenia na konferencję/warsztat oraz dokonanie za pośrednictwem Stron płatności zapłaty należności wynikającej ze zgłoszenia, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży konferencji/warsztatów za pośrednictwem Strony.
 3. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia, otrzyma potwierdzenie jego uczestnictwa w konferencji/warsztacie w formie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku odmowy podania przez Uczestnika niezbędnych danych Sprzedawca może odmówić świadczenia usług na rzecz danego Uczestnika.
 5. Sprzedawca może przekazać lub udostępnić dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w przypadku gdy:
  1. uczestnik wyrazi na to zgodę ;
  2. będzie to uzasadnione przepisami prawa
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań , aby przekazane mu dane osobowe były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub  nieuprawnionym korzystaniem.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za zgłoszoną za pośrednictwem Strony konferencję/warsztat możliwa będzie za pomocą Strony płatności na którą Uczestnik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia
 2. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zgłoszenia.

DOSTAWA I REALIZACJA KONFERENCJI/WARSZTATU

 1. Po dokonaniu płatności on-line Uczestnik otrzyma Fakturę VAT (jeśli zaznaczy opcję wystawienia faktury).
 2. Po zaksięgowaniu płatności na koncie Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, nie później jednak niż w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca na adres Uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca w załączniku Fakturę VAT.
 3. Realizacja konferencji/warsztatu następuje poprzez rejestrację Uczestnika na recepcji konferencji podając swoje imię i nazwisko. Sprzedawca weryfikuje nazwisko uczestnika oraz potwierdza wpłatę należności za konferencję/warsztat.
 4. Udział w konferencji/warsztacie jest ważny od momentu otrzymania potwierdzenia zgłoszenia przez biuro Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych, do momentu zakończenia konferencji/warsztatu, którego dotyczył.

ZWROT USLUGI

 1. Uczestnik ma prawo do zwrotu pełnej wpłaty za konferencję/warsztat w przypadku odwołania konferencji/warsztatu.
 2. W przypadku odwołania konferencji/warsztatu Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników w formie wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.
 3. W przypadku rezygnacji zgłoszonej na 30 dni (kalendarzowe) przed terminem konferencji/warsztatu zwracamy opłatę pomniejszoną o 30%.
 4. Prawo do zwrotu wpłaty konferencję/warsztat nie przysługuje w szczególności:
  1. gdy Uczestnik nie pojawi się na konferencji/warsztacie w wyznaczonym terminie,
  2. gdy rezygnacja zgłoszona jest w terminie późniejszym niż 30 dni (kalendarzowe) przed terminem konferencji/warsztatu a zgłoszenie nie jest udowodnionym przypadkiem losowym.
 5. W przypadku rezygnacji w systemie z wybranej konferencji/warsztatu Sprzedawca, w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia:
  1. zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu albo
  2. poinformuje Uczestnika o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

PROCEDURA REKLAMACJI

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Strony oraz sprzedaży konferencji/warsztatów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@laktacja.org.pl.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
 3. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Uczestnika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres Sprzedawcy. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia.
 6. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Uczestnika z Strony, w tym zgłoszeniu na konferencję/warsztat.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zgłoszenia na konferencję/warsztat. Uczestnikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wpisanie błędnego adresu email przez Uczestnika z czym wiąże się brak dostarczenia na wskazany adres potwierdzenia udziału w konferencji/warsztacie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia i otrzymują potwierdzenia udziału w konferencji/warsztacie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych oraz na stronie www.laktacja.org.pl.
 5. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji
  o tym fakcie na Stronie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
  1. jednostronnego decydowania o zawartości Strony, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Uczestników o swoich zamiarach;
  2. czasowego zawieszania działania Strony i czasowego zawieszania możliwości zgłaszania udziału w konferencjach/warsztatach przez Stronę.
 7. Sprzedawca nie odpowiada za:
  1. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Strony bądź też jej czasowej niedostępności;
  2. jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Uczestnika.